..

YW

 • 正确使用
  • 正确使用词语(包括熟语)
  • 正确使用标点符号
  • 正确使用常见的修辞手法
 • 修改句子
  • 辨析并修改病句
  • 选用、仿用、变换句式
  • 扩展语句 压缩语段
 • 语言表达
  • 语言表达连贯
  • 语言表达简明、得体、准确、鲜明、生动
 • 信息类阅读
 • 文学类阅读
  • 小说
  • 散文
  • 诗歌
  • 戏剧
 • 文言文阅读
 • 古代诗歌阅读
 • 名篇名句默写
 • 写作
  • 图文转换
  • 考场作文增分技法
 • 基础知识必备